РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Николай Ангелов Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Заемани академични длъжности:
1976 - 1987 г. асистент /старши и главен/ във Висшето техническо училище /ВТУ/ “А. Кънчев” – Русе,Основи на електротехниката и електрониката (ОЕЕ),
1987 – 1995 г., доцент във ВТУ, Теоретична електротехника (ОЕЕ)
1995 – 2010 г. доцент във ВВМУ “Н. Вапцаров”, Варна

Придобити научни степени:
1972 – 1975 г., докторантура, Ленинградски електротехнически институт /ЛЕТИ/, Ленинград /сега Санкт Петербург/, Русия, Факултет по корабна електротехника и автоматика;
електрически машини

Области на висшето образование и професионални направления:
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Научни специалности:
02.04.15. Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)
02.06.07. Енергопреобразуващи технологии и системи

Научни трудове:
над 60 научни статии и доклади на научни конференции,
предимно в областта на електрическите машини и електрозадвижването

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации: