РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Матилда Матилда Иванова Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет за национално и световно стопанство - София

Заемани академични длъжности:
Асистент (1998), Ст.асистент (2001), Гл.асистент (2002), Доцент (2006) по научна специалност 05.02.20 "Социално управление" (управление на проекти и управление на операциите)

Придобити научни степени:
Доктор, научна спец. 05.02.20 "Социално управление", от м.октомври 2002 г.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление

Научни специалности:
05.02.20. Социално управление

Научни трудове:
Над 70 научни публикации, от които: 5 университетски учебника, 4 монографични изследвания, 2 студии, 25 статии, над 30 доклада на международни и национални научни конференции.

Постижения :
Научно-приложни приноси в областта на социалното управление (управление на проекти, управленски решения и риск, управление на организацията)

Импакт-фактор, цитати:
Над 10 цитата, вкл. в реферирани издания:
* Journal of Organizational Behavior;
* International Journal of Business and Systems Research;
* Journal of Occupational Health;
* Asia Pacific Journal of Human Resources;
* Gender, Work & Organization;
* Journal of Occupational and Organizational Psychology

Публикации:
1. Spector, P., S. Poelmans, M. Alexandrova et al., "Cross-national Differences in Relationships of Work Demands, Job Satisfaction, and Turnover Intentions within Work-Family Conflict", Personnel Psychology, vol.60, pp.805-835, 2007.
2. Александрова, М., Основи на управлението. Изд.”Авангард Прима”, С., 2008.
3. Александрова, М. /в съавторство/, Управление на проекти – теория, практика, обучение. Унив.изд. ”Стопанство”, С., 2007.
4. Александрова, М., Управленски решения и риск. Изд.”Авангард Прима”, С., 2009.
5. Александрова, М., Ев.Андронов, Управление на операциите. Унив.изд. “Стопанство”, С., 2009.