РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Мони Ешуа Алмалех
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Нов български университет - София

Заемани академични длъжности:
- Научен сътрудник І ст., 1990, 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика.
- Старши научен сътрудник ІІ ст., 1998, 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика.
- Доцент, 2003, 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика).
- Професор, 2007, 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика).

Придобити научни степени:
- Доктор, 1990, 05.04.17 Български език.
- Доктор на науките, 2005,04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика).

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
05.04.11. Общо и сравнително езикознание (вкл.съпоставително и балганско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика)
05.04.16. Теория и практика на превода
05.04.17. Български език
05.04.23. Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски, монголски езици; угро-фински езици
Други специалности: Семиотика

Научни трудове:
Автор на 14 монографии, учебници и учебни помагала, речник, разговорник, 6 студии (над 50 стр.), 77 статии, публикувани рецензии на книги и научни трудове, научно-популярни статии.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
- от Валентина Венкова. – В: сп. Чуждоезиково обучение, № 3-4, 2000. На с. 86 (цит. Семантика и синтаксис. Безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Библиотека “Дебюти”, УИП “Св. Климент Охридски”, 1993, 139 с.). На с. 86.
- от Васил Райнов. – В: Постструктурализмът и езиковата теория, КК “Труд”, 2000, 158 с.; На с. 73 (цит. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете., УИП “Св. Климент Охридски”, София, 1997, 194 с. Българска норма за словесни асоциации на цвят, В: Български език, 1997-98, № 2, с.71-88.). На с. 73.
- от Йорданка Захариева. – В: Общности и празници в България. Езикови аспекти, Зимек 99 ЕООД. София, 2000, 95 с.; На с.42 и с.47 (цит. “Увод в езикознанието”, Издателска къща “Труд”, София, 2000, 102 с). На с.42 и с.47.
- от Стоян Буров. – Във: Форми и значение на съществителното име. ПИК. Библиотека „Филология”, Езикознание, № 6. Велико Търново, 1996. На с. 7 (цит. Семантика и синтаксис. Безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Библиотека “Дебюти”, УИП “Св. Климент Охридски”, 1993, 139 с.). На с. 7.
- от Теодора Тутекова. – В: сп. Религия & Култура. Специализирано издание за култура, изкуство и сравнително религиознание, № 1, 1999. (цит. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете., УИП “Св. Климент Охридски”, София, 1997, 194 с.). На с.45-47.
- от Валентин Занев. Хроника. Институтът за български език през юбилейната 2002 година. – В: Български език, 2001/2002, № 1, 151-155 (цит. Докладът на международната конференция по повод юбилея на ИБЕ Рекламите: знаци за женственост и кореспондиращите им значения на цветовете). На с. 154.
- от Славка Керемидчиева. За статията „Някои проблеми при представянето на граматичната информация в иврит-български речник“. – В: Славка Керемидчиева. ОТЗИВИ. Найден Геров в историята на българската наука и култура. (Материали от националната конференция с международно участие, София 13 – 15 ноември 2000), С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002.
- от Крум Ацев. За лекции на курса „Кабалата” в НБУ. – Във: в-к Литературен вестник. С., 2002. Стенограма на пътя, постигането и преводача. Записала Силвия Чолева. По повод на Лао-дзъ, “Книга за Пътя и Постигането”, превод от древнокитайски Крум Ацев, изд. “Кибеа”.
- от София Ангелова-Дамянова. За публикациите по темата „Цветът в Балканския фолклор”, 1997. - В: София Ангелова-Дамянова. Пространството и неговия език. Пространството на воденицита в българската проза – структура, семантика, функции. Глава 3 . Самодивата. (c) Електронно издателство LiterNet, 2003.
- от Анастасия Петрова и Боряна Ганева. За публикациите по темата „Цветът в Балканския фолклор”, 1997. – В: Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, ФСФ. Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите. Faber, София, 2003. На с. 134.
- от Радослава Ганева. За книгата „Цветът в Балканския фолклор. Езикът на цветовете”, 1997. - В: Знаците на българското традиционно облекло. Университетско Издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2003, 282 с. На с.15; с.27; с.118; с. 123.
- от Николай Шиваров. За публикациите по темата „Цветът в Стария завет”. – В: Николай Шиваров. Херменевтика на Стария завет. Издателство на Нов български университет. НБУ, София, 2005. На с.52.
- ОТ Александър Фол. За публикациите по темата „Цветът в Стария завет”. – В: Александър Фол. Orphica Magica I. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2004. На с. 64.
- от Светлина Николова. За публикациите по темата „Цветът в Стария завет”. – В: Современные болгарские исследования Вехтого Завета. - In: Jews and Slavs, vol. 15, The Hebrew University of Jerusalem, Center for Slavic Languages and Literatures; The Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Center. Ed. Wolf Moskovich and Svetlina Nikolova. 2005, Jerusalem, Sofia, pр. 53-77; На с.65.
- от Дора Благова. – В: Преводимостта на словото в семиотичен аспект. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор”. София. 2006. На 135-136. (цит. Алмалех, М. Семантика и синтаксис. Библиотека “Дебюти”, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, 1993, 139 с.) На 135-136; 169 -170; c.171.
- от Христина Денкова. – В: Ономасиологични и словообразувателни сходства и различия между български и чешки названия на птици. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. София. 2006. (цит. Алмалех, М. Внушения за цвят в Петокнижието и езикова картина на света (върху български иврит и иврит). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки”. София, 2004.) На с. 350-351.
- от Людмил Димитров.– В: И Бог създаде жената... - рецензия за книгата на М. Кирова. ˝Библейската жена˝; в-к "Култура", бр. 5, 2006. Православие – България http://pravoslavie.bg/index.

Публикации:
1. Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Библиотека “Дебюти”, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, 1993, 136 с.
2. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете. Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София, 1997, 194 с.
3. Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001, 138 с.
4. Ивритско-български речник. КК “Труд”, София, 2004, 523 с. + ХІІІ с.
5. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006. 479 с.
Уеб адрес с публикации: http://www.scribd.com/almalech