РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Иванов Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет по хранителни технологии - Пловдив

Заемани академични длъжности:
1988 г. – 2000 г. - Асистент, Старши и Главен асистент в кат. Биотехнология, УХТ;
2000 г. - до сега - Доцент към кат. Биотехнология, УХТ.

Придобити научни степени:
Доктор, 1998 г., 02.11.11 Технология на биологично активните вещества

Области на висшето образование и професионални направления:
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии

Научни специалности:
02.11.02. Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия
02.11.03. Технология на захарта и захарните изделия
02.11.04. Технология на млякото и млечните продукти
02.11.05. Технология на месните и рибните продукти
02.11.07. Технология на алкохолните и безалкохолните напитки
02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл.ензими, хормони, белтъчини)
02.11.13. Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
02.11.15. Технология на плодовите и зеленчуковите консерви
02.11.17. Технология на продуктите за обществено хранене
02.11.18. Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите

Научни трудове:
Общ брой публикации – над 60, от които:
Учебни помагала – 7;
Публикации в чужди издания – над 25;
Публикации в български издания – над 35.

Общ брой доклади и постери, представени на научни форуми – 24, от които:
Доклади и постери в чужбина – 18;
Доклади и постери в България – 6.

Постижения :
Ръководител на научен колектив спечелил първа награда на Фонд “Научни изследвания” на МОМН, X сесия (2000-2003) – декември, 2005 г.с проект “Функционални зърнени продукти: Получаване, характеристика и специфичен здравословен ефект”.

Импакт-фактор, цитати:
Импакт фактор – 18.245
Цитирания – над 100

Публикации:
1. Renu A., Vanaja G., Gotcheva V. and Angelov A. 2010. Differences in biochemical and electrophoretic properties of Lactobacillus plantarum on adaptation to GIT condition with functional properties. Research journal of Biotechnology, v. 5 (2), p. 69-73.
2. Anton J. Alldrick, Hans P. van Egmond, Michele Solfrizzo, Hayrettin Ozer, Sebastien Gofflot, Angel Angelov & Velitchka Gotcheva 2009. Towards harmonized approaches for mycotoxin analyses: an assessment. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods v.
3. Krumov N., Perner-Nochta I., Oder S., Gotcheva V., Angelov A., Posten C. 2009. Production of Inorganic Nanoparticles by Microorganisms, Chem. Eng. Technol. 32, No. 7, 1026–1035
4. Krumov, N., Oder S., Perner-Nochta I., Angelov A., Posten C. 2007. Accumulation of CdS nanoparticles by yeasts in a fed-batch bioprocess. Journal of Biotechnology 132, 481–486
5. Angelov A., Gotcheva V., Kuncheva R., Hristozova Ts. 2006. Development of a new oat-based probiotic drink. International Journal of Food Microbiology, v. 112, 75-80.