РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Георгиев Ангелов
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет за национално и световно стопанство - София

Заемани академични длъжности:
Асистент - 1972;
Гл. систент - 1977;
Доцент - 1987 по научна специалност 05.02.20 Социално управление;
Професор 2007 г. по научна специалност 05.02.20 Социално управление;

Придобити научни степени:
Доктор - 1985 г.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика

Научни специалности:
05.02.20. Социално управление

Научни трудове:
Научни трудове:
- Учебници и учебни помагала - 21;
- Монографии - 4 бр.
- Студии и статии - 14 бр.
- Научни доклади - 13 бр.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитати - 35 бр.

Публикации:
1. Ангелов, А. Основи на управлението, София, Тони-Т, 2009
2. Ангелов, А. организационно поведение, София, Тракия М, 2002,
3. Ангелов, А., Проектиране на организационни структури, София, Тони Т, 2009
4. Ангелов, А., Управление на малкия бизнес, София, Тони Т, 2009
5. Ангелов, А., Ръководство за разработване на бизнес план, София, Сиела, 2003