РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Лъчезар Лъчезар Димитров Аврамов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Варна

Заемани академични длъжности:
Доцент (2003), 05.03.06 История на България (Социално-политическа история на България от 1878г. до наши дни)
Главен асистент (1995)
Старши асистент (1990)
Асистент (1984)

Придобити научни степени:
Доктор (1999), 05.03.06. История на Бъгария

Области на висшето образование и професионални направления:
2.2. История и археология

Научни специалности:
05.03.06. История на България

Научни трудове:
66; 1 монография, 1 студия,2 учебника,11 публикации в специализирани научни издания и годишници в областта на избирателно право и избирателно законодателство в България; армията в политическия живот на България

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
7 цитирания

Публикации:
Файл с публикации: Преглед