РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Венета Венета Панайотова Алексиева
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Варна

Заемани академични длъжности:
ас. (2006) Програмиране и използване на компютри
гл.ас.( 2009) Компютърни мрежи
доц (2016) Компютърни системи, комплекси и мрежи

Придобити научни степени:
доктор (2012),Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Области на висшето образование и професионални направления:
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Научни специалности:
02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи
02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

Научни трудове:
над 60 публикации в научни конференции и списания
1 учебник на английски език
6 ръководства за лабораторни упражнения

Постижения :
• Сертификат Cisco Certified Network Associated (CCNA) на фирмата Cisco Systems
• Сертификат Cisco Certified Academy Instructor (CCAI) на фирмата Cisco Systems
• Сертификат R&M freenet Certified Designer
• 2003г- Кристален приз и грамота „Best Instructor” сред инструкторите в Cisco академиите в България.
• 20.02.2009г. Грамота в категория „Инструктор с най-много обучени курсисти” сред инструкторите в Cisco академиите в България
• 29.10.2011г. Кристален приз и диплома „The Best Paper” от Научна конференция РУ&СУ’11, за доклад: Алексиева В., Анализ на проблеми на реализацията на IPv6 в MPLS среда, Научни трудове на Русенски университет - 2011, том 50, серия 3.2,Русе, 28-29.10.2011, ISSN 1311-3321, pp.17-22
• 2013г. – Грамота „Instructor Years of Service”- за 10 годишна активна работа като инструктор в Cisco Networking Academy® program от Senior Director Cisco Networking Academy
• 2013г. –Грамота „ Advanced Level instructor excellence”- в Cisco Networking Academy® program от Senior Director Cisco Networking Academy. Наградени са 10% от инструкторите на СИСКО академии в света.
• 10.10.2015г. Кристален приз и диплома „The Best Paper” от Научна конференция РУ&СУ’15, за доклад: Алексиева В., Контролен механизъм за приемане на заявки в планировчика за разпределение на ресурсите в LTE мрежи, Сб.Доклади Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, 9-10.10.2015,
• 28-29.10.2016, Кристален приз и диплома „The Best Paper” от 55th Science Conference of Ruse University, Русе, за доклад: З. Митев, С. Вълчанова, В. Алексиева, Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix, , Best Paper, 55th Science Conference of Ruse University, Русе, 28-29.10.2016, University of Ruse Publishing Center ISSN 1311-3321
• Член на ACM-2010г.;
• Член на IEEE-2011г.;
• Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от 2009 до сега
• Член на съюз по автоматика и информатика от 2011 до сега

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Уеб адрес с публикации: http://cs.tu-varna.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=26
Файл с публикации: Преглед