РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Мария Петрова Александрова-Пандиева
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - София

Заемани академични длъжности:
- доцент (2015), Технология на електронното производство;
- главен асистент (2012), Технология на електронното производство;
- асистент (2010).

Придобити научни степени:
- доктор (2010), Технология на електронното производство.

Области на висшето образование и професионални направления:
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Научни специалности:
02.20.03. Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане
02.20.04. Твърдотелна електроника
02.20.06. Вакуумна и плазмена електроника
02.20.11. Технология на електронното производство (по отрасли)

Научни трудове:
72 броя за последните 5 години (30 броя в чуждестранни списания със Scopus импакт фактор; 10 броя в реферирани чуждестранни списания, индексирани извън Scopus; 22 броя на международни конференции; 10 броя в списания в България и национални конференции). По-важни публикации:
1. Mariya Aleksandrova, Georgi Kolev, Yordanka Vucheva, Habib Pathan and Krassimir Denishev, Characterization of piezoelectric microgenerator with nanobranched ZnO grown on polymer coated flexible substrate, Applied Sciences, 2017, 7, 890 (IF 1.679).
2. Mariya Aleksandrova, "Study of flexible organic electroluminescent devices with PEDOT:PSS anodes by impedance measurements", Microelectronics International, Vol. 33 Iss: 1, pp.47 – 52, 2016 (IF 1.659).
3. Mariya Aleksandrova, Nikolay Kurtev, Valentin Videkov, Slavka Tzanova, Silvia Schintke, Material alternative to ITO for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices, Microelectronic Engineering, Special Issue Micro/Nano Devices & Systems, vol. 145, art. no. 9805, pp. 112 – 116, 2015 (IF 1.295).
4. Mariya Aleksandrova, Effect of the luminescent layer thickness on the conduction mechanism in light-emitting devices, Materials and Manufacturing Processes, vol. 28, pp. 91–95, 2013 (IF 1.629).
5. Mariya P. Aleksandrova, Georgy H. Dobrikov, Milka M. Rassovska, Impedance investigation of polymer layers for electroluminescent devices, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, vol. 61, pp. 978–984, 2012 (IF 3.568).


Глава от книга в чужбина: Mariya Aleksandrova, book chapter 11: “Production and Application of Thin Films“, Comprehensive Guide for Nanocoatings Technology Volume 4: Application and Commercialization, Nova Science Publishers, New York, pp. 259-314, 2015.

Постижения :
10 награди, по-важните от които:
1. Международна награда "Awards for Excellence – 2017, Category “Outstanding Papers”, Highly commended paper in Microelectronics International“.
2. Международна награда "Key Scientific Article 2016" на асоциация "Advances in Engineering" за публикация Microelectronic Engineering, vol. 145, art. no. 9805, pp. 112 – 116, 2016.
3. Международна награда "Award in oral and technical presentation, recognition and appreciation of research contributions" на организация WASET за доклад на конференция ICMON 2012 International Conference on Microelectronics, Optoelectronics, and Nanoelectronics, Paris, France, November 28-29, 2012.
4. Международна награда "Best poster presentation" на асоциация "Prof. Asok Vaseasta" за доклад на конференция 17th International School on Condensed Matter Physics, September 2nd - September 7th, 2012, Varna, Bulgaria.
5. Национална награда на Федерация на Научно-Техническите Съюзи в България за доклад на конференция 11th Youth Scientific Applied Session, May 2013, Sofia.

Импакт-фактор, цитати:
136 броя:
71 бр. индексирани в Scopus (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35076971000)
65 бр. индексирани в бази данни извън Scopus (https://scholar.google.bg/citations?user=4nIU9nIAAAAJ&hl=bg)

Публикации:
Файл с публикации: Преглед