РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Георгиев Ангелов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Заемани академични длъжности:
доцент (1992)- Оркестрация
професор (2002) - Симфонична оркестрация

Придобити научни степени:
доктор (1988)
доктор на науките (2000)

Области на висшето образование и професионални направления:
1.3. Педагогика на обучението по...
8.1. Теория на изкуствата
8.3. Музикално и танцово изкуство

Научни специалности:
Други специалности: Музикознание и музикално изкуство

Научни трудове:
Теория и технология на полиморфичната структура - доктор на науките

Постижения :
Оркестрацията като формообразуващ фактор в произведенията на Иван Спасов - доктор

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Теория и технология на полиморфичната структура - доктор на науките