РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Наталия Георгиева Анастасова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по фуражните култури – гр. Плевен

Заемани академични длъжности:
асистент (2001), Растениевъдство
главен асистент (2011), Растениевъдство
доцент (2012), Растениевъдство

Придобити научни степени:
доктор (2008), Растениевъдство

Области на висшето образование и професионални направления:
6.1. Растениевъдство

Научни специалности:
04.01.14. Растениевъдство

Научни трудове:
Над 60 научни публикации в български и международни специализирани научни издания.

Постижения :
Научни приноси
1. Проучено е влиянието на биологично-активни вещества (растежни регулатори, минерални торове, инсектициди, препарати за предсеитбено третиране) върху продуктивността, качеството на фуража (хранителна стойност, влакнинен състав, ензимна разградимост), фотосинтетичния процес и популационната плътност на икономически важни неприятели при пролетен фий и пролетен фуражен грах.
2. Установено е алелопатичното влияние на екстракти от зимен фий върху кълняемостта и първоначалното развитие на семена от житни култури (тритикале, ръж, пшеница, овес, сорго).
3. Проучено е влиянието на основни агротехнически фактори върху аминокиселинния синтез при зимен фий и зимуващ грах.
4. Проучена е възможността за двуоткосно прибиране при зимен фий и зимуващ фуражен грах.
5. Установени са оптималните параметри на основни агротехнически фактори (срок на сеитба, посевна норма, азотно торене) в самостоятелен и смесен посев на зимен фий и тритикале. Определен е химичния състав на надземната маса и зърното, съдържанието на кондензирани танини, циангликозиди и трипсининхибиторната активност в зърното, в зависимост от комплекса изследвани фактори.
6. Проучени са количествени и качествени параметри при отглеждане на различни сортове люцерна.

Импакт-фактор, цитати:
1.В международни научни списания: 5 цитата 2. В български реферирани научни списания, сборници и дисертации: 25 цитата

Публикации:
Файл с публикации: Преглед