РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Радостина Ивайлова Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Заемани академични длъжности:
н.с. (1994)
н.с. І ст (1998)
гл.ас. (2011)
доцент (2011), Морфология

Придобити научни степени:
Доктор (2009), Вирусология
Тема на дисертационен труд: „Изолиране, характеризиране и приложение на постоянни клетъчни линии от предизвикан с вирус Мс29 трансплантируем хепатом у пиле„
Консултанти: проф. д-р Радка Аргирова, дмн (НЦЗПБ, България) и проф. Честмир Алтанер ("Институт за изследване на рака", Братислава, Словакия)

Области на висшето образование и професионални направления:
4.3. Биологически науки
5.11. Биотехнологии
6.4. Ветеринарна медицина
7.1. Медицина

Научни специалности:
01.06.04. Молекулярна биология
01.06.06. Генетика
01.06.07. Молекулярна генетика
01.06.10. Биохимия
01.06.13. Вирусология
01.06.18. Клетъчна биология
01.06.19. Паразитология и хелминтология
01.06.23. Имунология
01.06.26. Морфология
03.01.24. Фармакология (вкл.фармакокинетика и химиотерапия)
03.01.46. Онкология
04.03.06. Патология на животните
Други специалности: Експериментална онкология и онкофармакология, Клетъчно и тъканно инженерство, Нанотехнологии

Научни трудове:
Автор и съовтор на:
- 120 публикации в национални и международни научни издания и сборници от конференции;
- 275 участия в научни форуми у нас и в чужбина;
- 1 брой автореферат;
- Глава от учебник по клинична вирусология, 2009 г.;
- 20 научно-популярни статии и > 20 материала във вестници
- Хоноруван преподавател към СУ "Св. "Климент Охридски" - Лаборатория "Вирусология" (по Имунология, Вирусология, Онковирусология и Клетъчни култури)и Катедра "Генетика" (по Генетика)към Биологическия факултет; Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология" (по Биология на човека)към Факултета по медицина

Постижения :
- Създаване на 5 постоянни туморни клетъчни линии и участие в създаване на > 20 хибридомни клона, секретиращи моноклонални антитела срещу туморни и вирусни антигени.

- 2001 г. - Награда “Young Investigator” - 10th International Conference on Human Retrovirology: HTLV and Related Viruses”, 25 – 29 юни 2001 г., Дъблин, Ирландия.
- 2003 г. – Декември 2003 г. Награда от НФНИ при МОН за постигнати съществени резултати при разработване на научно-изследователски проект МУ СС 1/2000.
- 2010 г. - Грамота за най-добра научна разработка от Юбилейна научна конференция с муждународно участие «15 Години Тракийски университет», 21 май 2010 г., гр. Стара Загора.
- 2011 г. – ІІІ награда за постер, Xth International Congress of Medical Sciences, 12-15 May 2011, Sofia, Bulgaria
- 8 награди-стипендии от различни международни организации (FEBS, ЕSMO, UICC, Мария Кюри и др.) и комитети за участие в курсове, конгреси и конференции.
- Ръководител на 3 проекта, финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”
- Ръководител на Работни групи от ИЕМПАМ – БАН в 4 проекта, финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”
- Ръководител на 6 договора за двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и сродни организации в чужбина
- Ръководител на 22 успешно защитени дипломни работи на студенти от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (по специалности Вирусология, Клетъчна биология и Генно и клетъчно инженерство) и консултант на 2 дипломни работи на студенти от ХТМУ (специалност Биотехнологии)

Импакт-фактор, цитати:
Общ Импакт фактор: > 40
Личен Импакт фактор: > 9
Цитирания: > 70 от чуждестранни автори

Публикации:
1. Alexandrov, M., R. ALEXANDROVA, I. Alexandrov, S. Zacharieva, S. Lazarova, L. Doumanova, R. Peshev, T. Donev. Fluorescent and electron-microscopy immunoassays emploing polyclonal and monoclonal antibodies for detection of goose parvovirus infection. J. Vir
2. ALEXANDROVA, R. Experimental strategies in gene therapy of cancer. Journal of BUON, 2009, 14 (SUPPL. 1), S23-S32.
3. Mosoarca, E.M., I. Pantenburg, R. Tudose, G. Meyer, N. C. Popa, A. Han, R. ALEXANDROVA, R. Kalfin, Wolfgang Linert and Otilia Costisor. Synthesis, structure and cytotoxic activity of mixed-valent Cu(I)/Cu(II) salt containing a pyrazolone derivative as lig
4. Kaloyanov N, ALEXANDROVA R., Wesselinova DW, Mayer-Figge H, Sheldrick WS, Dimitrov GD. Self-assembly of novel molecular complexes of 1,10-phenanthroline and 5-amino-1,10-phenanthroline and evaluation of their in vitro antitumour activity. Eur. J. Med. Chem
5. M. Mitewa, I. Pantcheva, R. Alexandrova, Antitumor activity of the polyether ionophorous antibiotic Monensin and its metal(II) complexes, in: Recent Researches in Modern Medicine, Braissant, O., Wakamatsu, H., Kuo-Kang, I., Allegaert, K., Lenbury, Y., Wach