РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Валентин Валентин Димитров Алексиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по катализ

Заемани академични длъжности:
н.с. ІІI(1979),Химична кинетика и катализ
н.с. ІІ(1992),Химична кинетика и катализ
н.с. І(1992),Химична кинетика и катализ
доц.(2003), Химична кинетика и катализ,Теоретична химия,Химия на твърдото тяло

Придобити научни степени:
доктор(1987),Неорганична химия

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
4.2. Химически науки
4.6. Информатика и компютърни науки
5.6. Материали и материалознание
5.10. Химични технологии

Научни специалности:
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл. структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка)
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)
01.05.01. Теоретична химия
01.05.02. Неорганична химия
01.05.16. Химична кинетика и катализ
01.05.18. Химия на твърдото тяло

Научни трудове:
Научни публикации – 31, в чужбина – 20,в България -11
Разпределение по специалности:Химична кинетика и катализ - 14,Химия на твърдото тяло - 16,Теоретична химия - 15

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитирания в международни издания - 324
Общ инпакт-фактор - 90

Публикации:
1. V. D. Alexiev, N. Binsted, J. Evans, G. Neville Greaves, R. J. Price, J. Chem. Soc., Chem. Comm.,395, 1987
2. V. Iliev, V. Alexiev, L. Biliarska, J. Mol. Catal. A , 137, 15-22 ,(1999)
3. Valentin Alexiev, Roel Prins and Thomas Weber, , Phys. Chem. Chem. Phys., 3, 5326-5336,2001
4. V. Alexiev , H. Mayer, R. Prins and Th. Weber , Chem. Mater.,11, 1742 - 1746, (1999)
5. Valentin Alexiev, Roel Prins and Thomas Weber*, Phys. Chem. Chem. Phys., 2, 2000,2815-1827
Файл с публикации: Преглед