РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Алекси Алекси Георгиев Алексиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Аграрен университет - Пловдив

Заемани академични длъжности:
доцент (2000) Икономика и управление

Придобити научни степени:
доктор (1999) Икономика и управление

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
3.3. Политически науки
3.8. Икономика
6.1. Растениевъдство

Научни специалности:
04.01.01. Общо земеделие
05.02.01. Политическа икономия
05.02.02. История на икономическите учения
05.02.03. Народно стопанство (вкл.регионална икономика и история на народното стопанство)
05.02.10. Световно стопанство и международни икономически отношения
05.02.18. Икономика и управление (по отрасли)
05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)
05.02.26. Маркетинг

Научни трудове:
допълнително

Постижения :
допълнително

Импакт-фактор, цитати:
допълнително

Публикации: