РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Христо Христо Борисов Абаджиев
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет по архитектура, строителство и геодезия- София

Заемани академични длъжности:
доцент (1973), Хидротехническо строителство
Професор (1980),Хидротехническо строителство

Придобити научни степени:
доктор (1970), Хидротехническо строителство
Доктор на техническите науки (1978) Хидротехническо строителство

Области на висшето образование и професионални направления:
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научни специалности:
02.15.03. Земна основа, фундиране и подмезно строителство
02.15.07. Хидротехническо строителство
02.15.15. Хидромелиоративно строителство
02.15.17. Речно и морско строителство
02.15.20. Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

Научни трудове:
• Научни трудове и публикации: 120
от тях в издания на международни конгреси и конференции на ICOLD, ISSMGE и др - 42
на английски 24
на френски 3
на немски 1
на руски 3
• книги и монографии:
Ръководство по проектиране на хидротехнически съоръжения ( в съавторство) издания 1975, 1978 и 1991.
Tailings Dams, Design of Drainage, ICOLD 1994, 119 p.
Monitoring of Tailings Dams, ICOLD 1996, 84 p.
• Авторски свидетелства: 8, преобразивани в патенти: 2
• Програмни продукти: 2

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
• Импакт фактор, цитати:
Импакт факторите на изданията, в които съм публикувал след публикация № 72 е висок.
Видял съм около 40 цитирания на мои работи в чужбина в книги и статии, като 16 от тези цитирания са отразени в Science Citation Index.

Публикации:
Файл с публикации: Преглед