РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Георги Димитров Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по наукознание и история на науката

Заемани академични длъжности:
асистент (1973) наукознание
главен асистент (1979) наукознание
доцент (1995), наукознание

Придобити научни степени:
доктор (1980), наукозанние

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
2.3. Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.3. Политически науки
3.7. Администрация и управление

Научни специалности:
05.01.11. Философия на науката
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли
05.11.01. Социология
05.11.02. Политология
05.11.03. Наукознание

Научни трудове:
Научни публикации - 69, от които 14 в чужбина

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Файл с публикации: Преглед