РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Валентин Ангелов Ангелов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Заемани академични длъжности:
доцент (1977) Изкуствознание
професор (1987) Изкуствознание

Придобити научни степени:
доктор (1965) Изкуствознание и естетика
доктор на изкуствознанието (1982) Изкуствознание

Области на висшето образование и професионални направления:
2.3. Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата
8.1. Теория на изкуствата
8.2. Изобразително изкуство

Научни специалности:
05.01.06. Естетика
05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства
05.08.33. Теория и история на културата

Научни трудове:
27 научни книги - 17 в областта на изкуствознанието; 3 в областта на фолклористиката и 7 в областта на естетиката

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Мит и фолклор. София, Тилия, 1999.
2. Bulgarian Church Woodcarving: 14th - 19th Century. Sofia, BAS, 200.
3. Българска монументална дърворазба. София, Наука и изкуство, 1992.
4. Изкуство и естетика. София, Агато, 2005.
5. Лексикон по естетика. Велико Търново, УИ, 2004.