РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Станислав Станислав Цонев Александров
доцент

Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

Заемани академични длъжности:
Асистент (1996)
Старши асистент (1997)
Главен асистент (1997)
Доцент (2009), Счетоводство контрол и анализ на стопанската дейност

Придобити научни степени:
кандидат на икономическите науки (1996),Счетоводство контрол и анализ на стопанската дейност

Области на висшето образование и професионални направления:
3.8. Икономика

Научни специалности:
05.02.07. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Научни трудове:


Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации: