РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Илиев Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
доцент (2007), Методика на обучението по математика и информатика

Придобити научни степени:
доктор (1992), Педагогическите науки

Области на висшето образование и професионални направления:
1.3. Педагогика на обучението по...
4.6. Информатика и компютърни науки

Научни специалности:
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
Други специалности: Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Научни трудове:
27
-гимназиални учебници;
-учебни среди (сборници) за обучение по информационни технологии;
-методически ръководства;
-методически разработки на възлови теми по информатика и ИТ

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Файл с публикации: Преглед