РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Николай Николай Петров Ангелов
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - София

Заемани академични длъжности:
доцент (1992), Рязане на материалите и режещи инструменти (02.01.13)

Придобити научни степени:
доктор (к.т.н. 1989), Рязане на материалите и режещи инструменти (02.01.13);
доктор на техническите науки (2009), Рязане на материалите и режещи инструменти (02.01.13)

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство

Научни специалности:
02.01.13. Рязане на материалите и режещи инструменти
02.19.06. Ергономия и промишлен дизайн

Научни трудове:
В областта на научната специалност Рязане на материалите и режещи инструменти (02.01.13) имам 125 публикации.
В областта на научната специалност Ергономия и промишлен дизайн (02.19.06) имам 20 публикации.

Постижения :
Вписване от Патентното ведомство на Република България в Златната книга на българските откриватели и изобретатели - 2008 г.
Наградата ИКАР за интелект, заедно със своите докторанти от Българската стопанска камара - 2009 г.

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Файл с публикации: Преглед