РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Илия Великов Ангелов
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - София

Заемани академични длъжности:
доцент(1999),Приложна механика

Придобити научни степени:
доктор(1973), Механика
доктор на техническите науки(2001), Приложна механика

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
4.5. Математика
5.1. Машинно инженерство
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.13. Общо инженерство
9.2. Военно дело

Научни специалности:
02.01.03. Машинознание и машинни елементи
02.01.04. Теория на механизмите,машините и автоматичните линии
02.01.08. Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)
02.01.09. Хидравлични и пневматични задвижващи системи
02.01.11. Технологично проектиране на машиностроителни заводи
02.01.22. Минни и обогатителни машини
02.01.24. Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост
02.01.25. Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост
02.01.32. Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост
02.01.37. Пътни и строителни машини
02.01.38. Машини и съоръжения за производство на строителни материали и железобетон
02.01.42. Двигатели с вътрешно горене
02.01.44. Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
02.01.48. Подемно-транспортни машини
02.01.49. Автомобили, трактори и кари
02.01.50. Локомотиви, вагони и трамваи
02.01.52. Роботи и манипулатори
02.02.08. Динамика,балистика и у-ние на полета на летателни апарати
02.05.12. Метрология и метрологично осигуряване
02.05.13. Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини
02.05.16. Уреди, преобразуватели и методи за измерване на електрични и магнитни величини
02.05.24. Електронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди
02.05.27. Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл.на околната среда)
02.05.44. Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химичнии и биологични величини
02.06.13. Промишлена топлотехника
02.07.28. Електроакустика, звукотехника и кинотехника
02.08.05. Механизация на мините
02.09.01. Металознание и термична обработка на металите
02.10.13. Технология на каучук и гума
02.12.05. Технология на шевното производство
02.13.01. Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
02.14.01. Транспортни системи и транспортни технологии
02.14.04. Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете
02.14.16. Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи (по отрасли)
02.15.11. Проектиране,строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения
02.15.14. Проектиране и строителство на летища
02.18.01. Механизация и електрификация на растениевъдството
02.19.02. Приложна геометрия и инженерна графика
02.19.03. Стандартизация
02.19.08. Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли)
02.21.11. Управляващи изчислителни машини и системи
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите
02.22.06. Влияние на екологичните фактори върху човека и опазването му от вредните екологични фактори
05.01.07. Етика
05.01.11. Философия на науката
05.03.16. История на науката и техниката (по видове науки и групи научни специалности)
05.06.01. Обща психология
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
Други специалности: вибрации и шум

Научни трудове:
над 100 публикации в специализирани научни издания от областта на приложна механика, транспорт, вибрации, шум, роботи, манипулатори,транспортна техника, подемно-транспортни, строителни и минни машини, самолети, ракети, ЖП техника и др.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Ангелов И.В. Матрично моделиране в 3D пространството на кинематиката, динамиката и трептенията на механични модули и многомасови системи. Автореферат за получаване на научна степен “доктор на техническите науки”, ТУ София, 2000 г.
2. Slavov V., Slavova I., Angelov I. Vibroacoustics of Gear Reducer and Its Parts. 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), MADEC Session, Chalkidiki, Greece, 1-3 October 2008, pages 561-570.
3. Angelov I.V., V.R.Slavov. Freie Schwingungen im 3D Raum der robotisierte Transportmanipulations- Schwingungsmaschine. ТУ-Варна, списание ”Механика на машините” № 55, 2004, стр. 155-158.
4. В. Славов, Ангелов, Ил., Д. Кожухаров, Ст. Читаков. Свободни трептения на робот "Версо". ТУ-Варна, списание ”Механика на машините” , 2010.
5. Михайлов М., В. Славов, И. Ангелов. Свободни трептения в 3D пространството на виброваляк за уплътняване. ТУ-Варна, списание ”Механика на машините” , 2010.
Файл с публикации: Преглед