РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Силвия Александрова Александрова
професор

Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Ecole Nationale Supérieur en Génie des Téchnologies Industrielles, Pau, Франция

Заемани академични длъжности:
Професор 2 клас, Инженерна химия, от 2006
Асистент , 1998 - 2006
Асистент подоговор, 1995 - 1998

Придобити научни степени:
Доктор (1995), Инженерна химия
Хабилитация (2004), Инженерна химия и енергетика

Области на висшето образование и професионални направления:
5.4. Енергетика
5.10. Химични технологии
5.12. Хранителни технологии

Научни специалности:
02.06.13. Промишлена топлотехника
02.06.14. Термодинамика
02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
02.10.24. Химикофармацевтична и парфюмерийно-козметична технология
02.22.02. Технология за пречистване на водите
02.22.03. Технология за пречистване на въздуха

Научни трудове:
35 Статии в международни научни списания
62 Комуникации в международни конгреси
11 Комуникации в конференции

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
160 цитата (от 1996)
h фактор = 8 (scopus)

Публикации:
1. Nitrate ions elimination from drinking water by nanofiltration : membrane choice, F. Garcia, D. Ciceron, A. Saboni, S. Alexandrova, Separation and Purification Technology , 52, pp. 196- 200, 2006
2. Selective recovery of tropane alkaloids applying liquid membrane technique, K. Dimitrov, D. Metcheva, S. Alexandrova, L. Boyadzhiev, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly , 20 (1), pp. 55–59, 2006
3. Effect of the viscosity ratio on mass transfer from a fluid sphere at low to very high Peclet numbers, Saboni, S. Alexandrova, A. M. Spasic, C. Gourdon, Chemical Engineering Science, 62 (17), pp. 4742-4750, 2007
4. Recovery of nickel from sulphate media by batch pertraction in a rotating film contactor using Cyanex 302 as a carrier, K. Dimitrov, V. Rollet, A. Saboni, S. Alexandrova, Chemical Engineering and Processing,47, pp. 1562-1566, 2008
5. Flow around a contaminated fluid sphere, Saboni, S. ALexandrova, M. Mory, International Journal of Multiphase Flow, 36 (6), pp. 503-512, 2010