РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Васил Георгиев Ангелов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Заемани академични длъжности:
доцент (1985), 01.01.04. Математически анализ
професор (2007), 02.07.04. Радиопредавателна и радиоприемна техника

Придобити научни степени:
доктор (1981), 01.01.05. Диференциални уравнения
доктор на науките (2004), 02.07.04. Радиопредавателна и радиоприемна техника

Области на висшето образование и професионални направления:
4.5. Математика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
9.2. Военно дело

Научни специалности:
01.01.04. Математически анализ
01.01.05. Диференциални уравнения
02.07.04. Радиопредавателна и радиоприемна техника

Научни трудове:
1 монография, 1 глава от монография,
94 публикации в специализирани научни издания

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
11 цитирания в монографии
69 цитирания в статии

Публикации:
Уеб адрес с публикации: http://mgu.bg/main.php?menu=2&submenu=8&kat=5