РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Никола Иванов Аврейски
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Бургаски свободен университет

Заемани академични длъжности:
доцент (1999), Историография
доцент (2001), Нова и най-нова обща история

Придобити научни степени:
доктор (1979), Всеобща история

Области на висшето образование и професионални направления:
2.2. История и археология

Научни специалности:
05.03.04. Нова и най-нова обща история
05.03.21. Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание)

Научни трудове:
Общо 75 научни публикации (на български, руски, немски,френски, английски и турски език), посветени на проблеми на Историографията, Новата и най-новата обща история, Евроатлантическото сътрудничество, Историята на европейската идея, Външната политика на България, Неправителствените организации, Народопсихологията и Всеобщата история на държавата

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Десетки цитирания в българската, турската, китайската, израелската, руската, немската, италианската, френската и английската научна литература

Публикации:
Файл с публикации: Преглед