РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Антоанета Петрова Алипиева
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности:
доцент - 09.03.2000 г.

Придобити научни степени:
доктор, доктор на филологическите науки
Дата на придобиване: 16. 10. 1996 г.; 14. 03. 2008 г.

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
05.04.02. Българска литература

Научни трудове:
Научни трудове и публикации в специализирани научни издания –
общ брой и характер: 7 монографии и 3 съставителства с предговор и бележки; 53 статии и студии,

• АЛИПИЕВА, Ант. Четене на себе си.- Варна : Галактика, 1998.
• АЛИПИЕВА, Ант. Национална идентичност в българската литература. - Пловдив : Макрос, 1999. - 108 с.
• АЛИПИЕВА, Ант. Български комплекси. - Варна : Славена, 2001.
• АЛИПИЕВА, Ант. Българската лирика през 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността. - В. Търново : Слово, 2004.
• Шумен: ШУ “Еп. К. Преславски” ЦДО, 2004. – 138 с.
• АЛИПИЕВА, Ант. Дневниците на българските писатели от втората половина на ХХ век – София: Просвета, 2007. – 408 с.
• АЛИПИЕВА, Ант. Българската лирика през 70-те години на ХХ век. Тенденции. Модели. Имена, слово, Велико Търново, 2010. – 168 с.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
4 импакт-фактор
цитати - 48

Публикации:
1. • АЛИПИЕВА, Ант. Четене на себе си.- Варна : Галактика, 1998.
2. • АЛИПИЕВА, Ант. Национална идентичност в българската литература. - Пловдив : Макрос, 1999. - 108 с.
3. • АЛИПИЕВА, Ант. Български комплекси. - Варна : Славена, 2001.
4. • АЛИПИЕВА, Ант. Българската лирика през 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността. - В. Търново : Слово, 2004.
5. • АЛИПИЕВА, Ант. Дневниците на българските писатели от втората половина на ХХ век – София: Просвета, 2007. – 408 с.