РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Стефан Стефан Кирилов Алтъков
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
асистент(1987)
старши асистент(1989)
главен асистент(1995)
доцент(2000),Изкуствознание и изобразителни изкуства(живопис)
професор(2005),Изкуствознание и изобразителни изкуства(живопис и цветознание)

Придобити научни степени:
доктор(1999),Педагогика

Области на висшето образование и професионални направления:
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по...
8.2. Изобразително изкуство

Научни специалности:
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства

Научни трудове:


Постижения :
Изложби: 11 индивидуални изложби и над 150 участия в общи, национални, международни, колективни, специализирани и регионални изложби, пленери, ателиета и проекти у нас и в чужбина.
Колекции: Национална художествена галерия, Софийска градска художествена галерия, много художествени галерии в страната, както и частни сбирки в България, Германия, Испания, Франция, Швейцария, Австрия, Италия, Холандия, Гърция, Турция, Япония, САЩ, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.
Награди: Голям диплом за рисунка на Х Международно биенале на портрета в рисунката и графиката ИНТЕРБИФЕП в Тузла, Босна и Херцеговина през 2002г. Първа награда за живопис на Общата изложба на художниците от Северозападна България в Лом през 2005г.
Член на Съюза на българските художници.

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Уеб адрес с публикации: www.altakovspainting.hit.bg