РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Борислав Борислав Георгиев Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заемани академични длъжности:
от 1998 г. до момента - доцент, 02.01.49 Автомобили, трактори и кари;
от 1989 г. до 1998 г. - асистент в катедра “Автомобили, трактори и кари”;
от 1982 до 1989 г. - научен сътрудник в Технологичния институт по селскостопанско и експериментално машиностроене, гр. Русе

Придобити научни степени:
доктор, 22 декември 1993, 02.01.49 Автомобили, трактори и кари

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.13. Общо инженерство

Научни специалности:
02.01.03. Машинознание и машинни елементи
02.01.39. Селскостопански и хидромелиоративни машини
02.01.49. Автомобили, трактори и кари
02.18.01. Механизация и електрификация на растениевъдството

Научни трудове:
Около 60 научни статии и доклади, 2 учебника и 6 учебни пособия в следните области: автомобилна техника (експлоатационни свойства, проектиране), земеделски машини (експлоатационни свойства, проектиране), машинознание и методология на проектирането

Постижения :
Награда "Русе" 2010, за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. 1. Ангелов, Б. Относно необходимостта от нов поглед върху методологическите основи на съвременното машинознание (пленарен доклад). Варна, сп. Машиностроене и машинознание,год.V, кн. 2, 2010
2. 2. Rusev R., Ivanov R., Capitani R., Angelov B. Variation of the vehicle grip coefficient in braking and driving regimes. Italy, Firenze, Atti del DMTI, 2006.
3. 3. Ангелов Б., Стр.Енчев. Усъвършенствана работна секция към хедерите за соя ХПС-4,2 и ХС-8/12. С., сп. "Селскостопанска техника", No 3, 1998.
4. 4. Ангелов Б. Относно критериите за избор на броя и разпределението на предавателните числа в трансмисиите на леките автомобили. Русе, Сборник от научни трудове MOTAUTO'97, с. 1-6, 1997.
5. Ангелов Б., Стр.Енчев. Усъвършенствана работна секция към хедерите за соя ХПС-4,2 и ХС-8/12. С., сп. "Селскостопанска техника", No 3, 1998.