РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Минка Димитрова Анастасова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по аграрна икономика - София

Заемани академични длъжности:
Диплом за звание - магистър по математика № 088891от 19/09/1979г.

Диплом за научно звание ст.н.с ІІст., понастоящем доцент - №17706 от 19/01/1996г.

Придобити научни степени:
Диплом за научна степен кандидат на икономическите науки, понастоящем доктор - № 18890 от 21/04/1989г.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.8. Икономика
4.5. Математика

Научни специалности:
01.01.10. Теория на вероятностите и математическа статистика
05.02.06. Статистика и демография
05.02.16. Икономика и организация на труда
Други специалности: аграрна социология, аграрна икономика

Научни трудове:
Участие в научни проекти от 2004г. досега:
1.Селските райони- преодоляване на неравнопоставеността, Програма на ООН за развитие на България, ПРООН, 2004.
2. Интегрирано развитие на земеделието и селските райони, ИАИ, НЦАН, 2005.
3.Влияние на Общата селскостопанска политика върху структурата на земеделските стопанства, ИАИ, НЦАН, 2006.
4. Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделското стопанство – българо-румънски проект, Институт – партньор: Институт по икономика на селското стопанство, гр. Букурещ, Румъния, (ІІ–ри етап), МОН, 2007 г.
5. Оценка на многостранното въздействие на ОСП върху икономиката на селото (CAP-IRE). Срок на изпълнение: 2008 - 2010 г. Координатор ИАИ - ст.н.с. д-р Д. Николов.
6. Инвестиционно поведение на традиционните и новите фермерски системи при различни сценарии на политики. Договор 151247-2008 А08-IT. Ръководител от бълг.страна: Николов, Д. Срок на изпълнение: 2009 - 2010 г. Координатор: университета в гр. Болоня.
7.Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони в контекста на ОСП на ЕС,ИАИ, НЦАН,2006 г.
8. Очаквано влияние на ОС на ЕС върху земеделието и хранително-вкусовата промишленост, ИАИ, НЦАН, 2006 г.
9. Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие, ИАИ, НЦАН, 2006г.
10. Социално-икономически измерения на приложението на ОСП на ЕС в селските райони, ИАИ, НЦАН,2008 г.
11. Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие, ИАИ, НЦАН, 2008 г.
12. Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС, ИАИ, НЦАН,2008 г.
13. Оценка и перспективи за развитието на селските райони , ИАИ, ССА,2010 г.
14. Социално –икономическа устойчивост на полупазарните стопанства, ИАИ, ССА,2010 г.
Общ брой на публикациите: над 100 в т.ч: около 60 в реферирани и нереферирани научни списания, доклади в сборници от международни форуми и национални научни форуми. Останалите са с научно-приложен характер.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитирания в научни публикации през последните 5 години:
1.Научен труд: Анастасова –Чопева М. Усъвършенстване на социалната среда - важен фактор за подобряване на качеството на живот в селските райони. Икономика и управление на селското стопанство. 2006г. бр. 4 с.38-45.
Цитиран от: П.Димитрова, В.Тодоров. Симулационна макропрогноза за производителността в селските райони на България през 2007-2013, Икономика и управление на селското стопанство. 2008г. бр. 6, с. 33.
2.Научен труд: Анастасова –Чопева М. Някои количествени методи за комплексен анализ и групиране на общините. В: Село и туризъм. С., 2007, с. 214-223.
Цитиран от: С.Добрева, В.Кожухарова. Общините в България- потенциал за развитие, Институт по социология към БАН, С., 2008, с. 175.
3.Научен труд: Анастасова –Чопева М. Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС. Икономика и управление на селското стопанство. 2006г. бр. 6, с.38-45.
Цитиран от: В. Мицов. Приложение на Path- анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство, Икономика и управление на селското стопанство. 2009г. бр. 5, с.16.
4.Научен труд: Котева Н., Х.Башев, К.Кънева, М.Младенова, М. Рисина, М. Анастасова, В.Хаджиева. Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС. Научен проект. ИАИ, С., 2008, с.320
Цитиран от: Р.Попов, Б.Иванов. Ефект от прпиложението на ОСП на ЕС върху земеделието и селските райони, Икономика и управление на селското
стопанство, 2009, бр.3., с.97.
5.Научен труд: Михайлов Д., Симова А., Анастасова М., Цветков А., Копева Д., Димитров Ж.. Селските райони – преодоляване на неравнопоставеното развитие. Национален доклад за развитието на човека, България, UNDP, 2004 с. 104.
Цитиран от: О.Боюклиев. Заетост в селските райони. Икономика и управление на селското стопанство, 2009, бр.3., с.115.
6.Научен труд: Николов Д., Янакиева И., Анастасова М., Кънева К., Боевски И. Инвестиционното поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие. ИАИ,ССА., 2008, с.181.
Цитиран от: Ж. Бумбарова. Изследване влиянието на основните фактори върху финансовото състояние на земеделските стопанства, Икономика и управление на селското стопанство, 2010, бр.1, с.25.
7.Научен труд: Анастасова М., Кънева К. Определяне на общ измерител за кредитоспособността на земеделските стопанства , Икономика и управление на селското стопанства, бр.2. 2007. с. 39-45.
Цитиран от: Ж. Бумбарова. Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС, Икономика и управление на селското стопанство,
2009, бр.4, с.19.
8.Научен труд: Анастасова М. Влияние на директните плащания за единица площ върху финансовото състояние на земеделските домакинства, Сборник научни доклади: Мобилност, уязвимост, устойчивост, Институт по социология, БАН, 2008г.,с.283-295.
Цитиран от: Ж. Бумбарова. Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС, Икономика и управление на селското стопанство,
2009, бр.4, с.19.
9.Научен труд: Анастасова М. Влияние на директните плащания за единица площ върху финансовото състояние на земеделските домакинства, Сборник научни доклади: Мобилност, уязвимост, устойчивост, Институт по социология, БАН, 2008г.,с.283-295.
Цитиран от: П.Йовчевска. Българското селско стопанство: Сигналите на ОСП на ЕС в контекста на световната криза, България в ЕС – социални предизвикателства, Friedrich Ebert Stiftung, Институт по социология, БАН., 2009г., с. 31-47.
10.Научен труд: Николов Д., Анастасова М. и др. Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие” – НЦАИ, ИАИ, с. 16 – 19, София.
Цитиран от: Ж. Бумбарова-Начева. Финансиране на земеделските стопанства в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС, дис., 2010г.София,
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК,
с.115-116.
11.Научен труд: Кънева Кр. и М. Анастасова, (2009), Инвестициони намерения на земеделските производители в условията на Схемата за единно плащане на площ, сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 3, стр. 46-57.
Цитиран от: Ж. Бумбарова. Финансиране на земеделските стопанства в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС, дис., 2010г.София,
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК, с.152-154.
12.Научен труд: Кънева Кр., и М. Анастасова – Чопева, (2007), Определяне на общ измерител на кредитоспособността на земеделските стопанства, Икономика и управление на селското стопанство, НЦАИ, бр. 2, София.с.39-45.
Цитиран от: Ж. Бумбарова. Финансиране на земеделските стопанства в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС, дис., 2010г.София,
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при

Публикации:
1. Forecasting the Probability of Receiving and Use of grants by Farmers through Logistical Statistical Models , Economic Thought,
2. Развитие на демографските процеси в българското село до 2011г., сп. Икономически алтернативи., УНСС., 2009г.,
3. Нов методически подход при определяне на селските райони. Икономика и управление на селското стопанство. 2006г. бр. 2, с.
4. Селският туризъм- същност, опита на Италия и фактори обуславящи неговото развитие в България. Списание "Икономически алтернатив
5. Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС. Икономика и управление на селското стопанство.
Уеб адрес с публикации: www.iki.bas.bg; www.iai-bg.com; www.alternativi.unwe.acad.bg; www.iae-bg.com