РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Марин Марин Цвятков Александров
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Заемани академични длъжности:
доцент, (1995), Патология на животните

Придобити научни степени:
доктор (1987), Патологоанатомия и цитопатология

Области на висшето образование и професионални направления:
6.4. Ветеринарна медицина

Научни специалности:
01.06.19. Паразитология и хелминтология
03.01.03. Патологоанатомия и цитопатология
04.03.06. Патология на животните
04.03.07. Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

Научни трудове:
125 публикации в национални и международни научни издания, включително и в пълен текст от сборници от симпозиуми и конференции. 30 от тях са в списания с импакт фактор или в тематични сборници в чужбина.
До първо хабилитиране –50
След първо хабилитиране - 75
36 ръкописи и резюмета на научни доклади, изнесени на научни конференции, конгреси и др.;
До първо хабилитиране – 13
След първо хабилитиране - 24
1 брой автореферат.
3 Учебника;
77 мултимедийни презентации;
4 оригинално разработени научно-популярни филма;
13 филма адаптирани за мултимедийно презентиране.
10 внедрявания
1 сертификат , Жива лиофилизирана ваксина “Derzsyvac 1000”, Сертификат № Е 0058,
Регистрационен протокол №171/15.08.1996 г.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Общ импакт фактор: 29,81
Индивидуален импакт фактор: 6,02

Цитирания общо - 98
От чуждестранни автори - 95
От български автори - 3

Публикации:
Файл с публикации: Преглед