РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Лилия Георгиева Александрова-Зисова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - Пловдив

Заемани академични длъжности:
асистент (1986), Дерматология и венерология
старши асистент (1991), Дерматология и венерология
главен асистент (1995), Дерматология и венерология
доцент (2010), Дерматология и венерология

Придобити научни степени:
доктор (2007), Медицина

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
03.01.21. Дерматология и венерология

Научни трудове:
Общ брой - 37 (тридесет и седем) + една публикация под печат

Дисертационен труд - 1 бр. (един)
Публикации в международни списания - 4 бр. (четири) + една под печат
Публикации (резюмета), отпечатани в международни списания - 6 бр. (шест)
Публикации в списания, индиксирани в Index Medicus - 10 бр. (десет)
Публикации в български специализирани списания - 15 бр. (петнадесет)
Публикации в сборници с международно разпространение в пълен размер - 1 бр. (един)

Участие в учебник - 2 бр. (два) под печат

Участия в научни конгреси, конференции и симпозиуми:
В чужбина - 25 бр. (двадесет и пет)
В страната - 36 бр. (тридесет и шест)
Общо - 61 бр. (шестдесен и един)

Участия в международни многоцентрови клинични проучвания на медикаменти, приложими в дерматологията - 3 бр. (три)

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Общ импакт-фактор 2,736

Общ брой цитирания - 41 бр. (четиридесет и едно)
Цитирания в български списания, учебници и дисертации - 5 бр. (пет)
Цитирания в международни списания - 36 бр. (тридесет и шест)
* с импакт-фактор - 18 бр. (осемнадесет)
* без импакт-фактор - 18 бр. (осемнадесет)
Общ импакт-фактор цитирания - 18,549

Благодарности - 1 бр. (един) в международно списание с импакт-фактор

Публикации:
1. Dobrev H., L.Zissova. Effect of ketoconazole 2% shampoo on scalp sebum level in patients with seborrhoeic dermatitis. Acta Derm Venereol (Швеция) 1997, 77(2): 132-134.
2. Zisova L. Fluconazole and its place in the treatment of seborrheic dermatitis-new therapeutic possibilities. Folia medica. 2006, 48(1): 39-46.
3. Gaitanis G., Velegraki A., Alexopoulos E., Kapsanaki E., Zisova L., Ran Y., Zhang H.,Arsenis G.,Ioannis D.,Bassukas,Ferdeman J. Association of Malassezia furfur fingerprints with human phylogeography. ISME J. 2009, Apr;3(4): 498-502.
4. Zisova L. Malassezia species and seborrheic dermatitis. Folia medica. 2009, 51(1): 23-34.
5. Зисова Л., E.Бьрдаров. Tinea capitis–терапия с Fluconazole. Дерматология и венерология. 2009, 67(1 ), 39-43.