РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Богдан Янев Аминков
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Лесотехнически университет - София

Заемани академични длъжности:
асистент(1984)., старши асистент(1987).,главен асистент(1990)., доцент(1996)., професор (2008)

Придобити научни степени:
доктор (1991)., доктор на ветеринарномедицинските науки (2006)

Области на висшето образование и професионални направления:
6.4. Ветеринарна медицина

Научни специалности:
04.03.09. Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните

Научни трудове:
Научните трудове са в областта на ветеренирната анестезиология, хирургия и радиология. Двадесет от статиит са в списания с импакт фактор. Общия брой на научните трудове е 84.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Научните трудове са цитирани 48 пъти в чуждестранни научни източници и 12 в наши. Общият импакт фактор на списанията в които са отпечатани научните трудове е 15,1

Публикации:
1. Maritn Minchev; Marlen Deneva, Bogdan Aminkov. Pilot Studies of Temporary Controllable Gastric Pseudobezoars (pseudofood) as an Alternative to Bariatric Surgery for theTreatment of Obesity; Gastroenterology, vol 138,5, 2010
2. Aminkob,B., Hubenov, H. The effect of xylazine epidural anaesthesia on blood gas and acid-base parameters in rams. Br Vet J, 1995,151,5, 579-585.
3. Aminkov, B. Cardiovaskular and respiratory effects of epidural administration of lidocaine, fentanyl and morphine in dogs, aneaesthetised with halotane.R evue Med Vet., 1998, 149,10, 921-924.
4. Aminkov B., Dinev D., Paskalev M. The anti-nociceptive and cardiopulmonay effects of extradural fentanyl-xylazine in sheep. J Vet Anaesth., 2002, 29, 126- 132.
5. Aminkov B. Manov V., Electrochemotherapy - A novel method of malignant tumors in the dog. Bul J vet Med., 2004,7,4, 209-213