РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Кирил Атанасов Аладжов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Заемани академични длъжности:
доцент, 2004, Теория и методика на физическото възпитание и спортнта тренировка /вкл. МЛФ/;
професор, 2009, Теория и методика на физическото възпитание и спортнта тренировка /вкл. МЛФ/;

Придобити научни степени:
доктор, 1983,Теория и методика на физическото възпитание и спортнта тренировка /вкл. МЛФ/;
доктор на науките, 2008, Теория и методика на физическото възпитание и спортнта тренировка /вкл. МЛФ/;

Области на висшето образование и професионални направления:
7.6. Спорт

Научни специалности:
Други специалности: спортни науки

Научни трудове:
106, спортна подготовка, физическа подготовка, лечебно-възстановителна подготовка

Постижения :
майстор на спорта по лека атлетика

Импакт-фактор, цитати:
импакт-фактор - 5
цитати - 112

Публикации:
1. Физическата подготовка на спортиста, 1992, Медицина и физкултура, София
2. Атлетизмът във футбола, 1986, Тип-Топ-прес, София
3. Стречинг, 2001, София
4. Лечебно-възстановителна тренировка, 2006, Неофит Рилски - Благоевград
5. Многофукционалната същност на физическата подготовка в спорта, 2007, Тип-Топ-прес, София