РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Лина Лина Георгиева Анастасова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Бургаски свободен университет

Заемани академични длъжности:
ст.ас.(1994)
гл.ас (1996)
доцент (от 1998), маркетинг 05.02.26

Придобити научни степени:
доктор (1995),социология

Области на висшето образование и професионални направления:
3.8. Икономика

Научни специалности:
05.02.26. Маркетинг

Научни трудове:
Имам около 70 публикации през последните 15 годин-учебници, студии, доклади на международни конференции и в България, като почти всични са в областта на маркетинга- маркетинг на потребителските стоки, маркетинг в туризма и услугите,маркетингови изследвания, маркетинг на взаимовръзките,брандинг;

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
около 35 цитирания- известни на мен, но със сигурност са повече: част от тях:
1. Rakajiska Sv., Annals of Tourism Research, 1996, Vol.3
2. Purcell, K., International Journal of Hospitality Management,1997, Oxford
3. Glenn F. Ross, Annals of Tourism Research, 1997, Vol. 24
4. Дурович, Ал., Маркетинг в туризма, изд. Новое знание, Москва, 2003
5. Узунова, Ю., Интерактивният ПР, изд. Ромина, Варна, 2006
6. Рибов, М., Реинженеринг и управление на риска, Унив. Изд. Нова звезда, 2004, с. 48
7. Величкова, Д., Управление на връзките с клиенти при електронен бизнес, ИК „Кота”, Ст. Загора, 2006
8. Hall, D. , From “Bricklaying “ to “Bricolage”; Transition and Tourism Development in Central and Eastern Europe, in: Tourism Geographies, Vol. 10, Issue 4, November 2008;
9. Valdez, M. Raul, La Formacion de Redes para la Promocion de Destinos Turisticos: Un analisis conceptual , in: Caderno Virtual de Turismo, Vol. 9, Num. 3, pp. 54-69, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil, 2009;
и още 22 цитирания

Публикации:
1. Маркетингови изследвания в туризма, изд. Летера, Пловдив, 3то опълнено издание
2. Маркетинг на взаимовръзките, изд. Експрес, Габрово, 2008, монография
3. Тенденцията на глобален индивидуализъм и отражението й върху пост-модерния маркетинг, сп. Алтернативи, УНСС, бр.1-2, 2001
4. Брандът на услута- утвърждаване чрез емоции на потребителя, сп. Известия на ИУ, Варна, бр.2, 2009
5. Marketing Heritage Tourism in Bulgaria: Problems and PErspectives, 2nd International Conference, Putrjaya, Malaysia, july, 2007