РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Петко Методиев Аврамов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Земеделски колеж - Пловдив

Заемани академични длъжности:
1. ст. н.с. II ст.(1983), научна специалност 05.02.18 Икономика и управление на транспорта – свидетелство на ВАК N 7049/16.12.1983

2. доцент (1990), научна специалност 05.02.18 Икономика и управление на транспорта – свидетелство на ВАК N 13983/09.03.1990 г.

3. професор (2004), научна специалност 02.05.18 Икономика и управление на транспорта – свидетелство на ВАК N 28362/19.04.2004 г.

Придобити научни степени:
1. доктор (1980), научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление на транспорта" за защитена дисертация на тема ”Производителност на труда в товарния автомобилен транспорт и фактори за нейното повишаване” – диплома на ВАК N 9683/08.05.1980 г.

2. доктор на икономическите науки (1999), научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление на транспорта" за защитен дисертационен труд на тема “Развитие на масовите градски пътнически превози в България – икономически проблеми и насоки за решаване” – диплома на ВАК N 26334/13.09.1999 г.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.8. Икономика
3.9. Туризъм
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Научни специалности:
02.14.01. Транспортни системи и транспортни технологии
02.14.05. Управление и експлоатация на железопътния транспорт
02.14.07.  Управление и организация на автомобилния транспорт
05.02.03. Народно стопанство (вкл.регионална икономика и история на народното стопанство)
05.02.07. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
05.02.16. Икономика и организация на труда
05.02.17. Планиране
05.02.18. Икономика и управление (по отрасли)
05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли

Научни трудове:
139, в т.ч.
- 11 броя учебници, книги и монографии. От тях три са посветени на масовите градски пътнически превози в България и на реализирането на транспортната услуга от тях в най-големите по население наши градове.
- 128 броя публикации в списания и доклади от конференции, от които 13 броя са посветени на изучаване и анализиране състоянието и проблемите на транспортната система на страната и са направени предложения за повишаване ефективността на транспортните услуги в България и в градовете-София, Пловдив, Пазарджик, Перник и Лом, предлагани с градския обществен транспорт

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитиран съм от 27 автори в техни публикации.

Публикации:
1. "Икономика на транспорта" - в две издания - през 1995г. и 2005 г;
2. "Развитие на масовите градски пътнически превози в България - икономически проблеми и насоки за решаване", 1998 г.
3. "Усъвършенстване на ценообразуването на услугите с масов градски транспорт", 1997г.
4. "Мениджмънт на енергийното стопанство в транспорта"/съавтор/; 2007 г.
5. „Българският транспорт в условията на съвременната глобална икономическа криза”, доклад от научна конференция на Икономически институт на БАН и ВТУ ”Кирил и Методий”, сб. Икономиката и социалната политика на България в условията на глобална криза; 2010г.