РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Иван Стоянов Анастасов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
асистент(1976), главен асистент(1985), доцент (1991)Протетична дентална медицина

Придобити научни степени:
доктор(1989)Протетична дентална медицина

Области на висшето образование и професионални направления:
7.2. Стоматология

Научни специалности:
03.03.03. Ортопедична стоматология

Научни трудове:


Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Файл с публикации: Преглед