РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Георги Георги Цветков Алексиев
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Географски институт

Заемани академични длъжности:
н. с. III степен - 1983 г.
н. с. II степен - 1986 г.
н. с. I степен - 1989 г.
доцент (1996), Геоморфология и палеогеография
професор (2010), Геоморфология и палеогеография

Придобити научни степени:
доктор (1994), Геоморфология и палеогеография
доктор на географските науки (2009), Геоморфология и палеогеография

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
1.3. Педагогика на обучението по...
3.9. Туризъм
4.4. Науки за земята

Научни специалности:
01.07.01. Регионална геология
01.07.08. Геотектоника
01.07.10. Геология на океаните и моретата
01.07.13. Геология и проучване на полезни изкопаеми
01.08.01. Физическа география и ландшафтознание
01.08.03. Геоморфология и палеогеография
01.08.07. Океанология
01.08.14. География на рекреацията и туризма
02.16.03. Картография (вкл.тематично географско картографиране)
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите

Научни трудове:
общ брой - 101 по Геоморфология и палеогеография (вж приложението)

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Списък на установените цитирания на д.г.н. Г. Алексиев (вж приложението)

Публикации:
Файл с публикации: Преглед