РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Александър Хараланов Александров
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт за гората

Заемани академични длъжности:
н.с.ІІІ ст. (1963), Лесовъдство
н.с. ІІ ст. (1966), Лесовъдство
н.с. І ст. (1970), Лесовъдство
ст.н.с. ІІ ст. (1976), Горска екология
ст.н.с. І ст. (проф.) 1986, Горски култури, селекция
и генетика
чл.-кор. (1995), Аграрни и лесовъдски науки
акад. (2003), Аграрни науки

Придобити научни степени:
доктор (1967), Горски култури, селекция и генетика
доктор на науките (1984), Горски култури, селекция
и генетика

Области на висшето образование и професионални направления:
4.3. Биологически науки
6.5. Горско стопанство

Научни специалности:
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите
04.04.01. Горски култури, селекция и семепроизводство
04.04.03. Лесовъдство (вкл.дендрология)

Научни трудове:
Общ брой научни публикации - 246

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Общ брой цитирания - 605

Публикации:
1. Naydenov, K., F. Tremblay, A.Alexandrov, N. Fenton. 2005. Structure of Pinus sylvestris L. population in Bulgaria revealed by chloroplast microsatellites and terpens analysis. Provenance tests. – Biochemical Systematics and Ecology, 33, Elsevier, 1226-1245
2. Alexandrov, A., D. Pandeva. 2007. Conservation and Utitltzation of Forest Genetic Resources in Bulgaria. – Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, tome 60, No 8, 911-916, ISSN 1310-1331.
3. Александров, А., Д. Пандева. 2008. Лесные генетические ресурсы Европы, их сохранение и использование. – Теоретическая и прикладная экология, №1, Киров, 80-84. ISSN 1995-4301
4. Alexandrov, A., G. Kostov, Ts. Zlatanov. 2009. Expected Climate Change and Options for European Silviculture. Country report. COST action FP 0703, 14 pp., http//www.gip-ecofor.org/echoes
5. Alexandrov, A., A. Dakov. 2010. Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) and Oriental beech (Fagus orientalis Lypsky) gene pool in Bulgaria. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, ISSN 1211-2992.