РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Йордан Атанасов Алексиев
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

Заемани академични длъжности:
•Научен сътрудник III-I ст. – 1984 г. – Овцевъдство и козевъдство
Доцент (1997)Овцевъдство и козевъдство

Придобити научни степени:
Доктор (1983)- Овцевъдство
Доктор на селскостопанските науки – 14.3.2010 г. -Овцевъдство

Области на висшето образование и професионални направления:
6.3. Животновъдство

Научни специалности:
04.02.07. Овцевъдство и козевъдство

Научни трудове:
75 броя, Овцевъдство, козевъдство, технологии, терморегулация,

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
4 броя

Публикации:
1. Aleksiev Y., Gudev D., Dimov G. 2007. Thermal status of three breeds of newborn lambs during the first 24 hours of postnatal life. Bulgarian J.Agric.Sci., 13, 563-573.
2. Aleksiev, Y. 2009. Rectal temperature dynamic in Bulgarian White kids during the first day of postnatal life. Bulgarian J. Agric. Sci., 177-182
3. Aleksiev Y. 2007. Diurnal distribution of the time of parturition in the Danube Fine Wool breed of sheep. Bulgarian J.Agric.Sci., 13, 723-728.
4. Aleksiev, Y. 2009. The effect of shearing on the behaviour of some physiological responses in Pleven Blackhead ewes. Bulgarian. J. Agric. Sci., 16: 446-452.
5. Aleksiev Y. 2010. Feed intake and milk yield responses to shearing in Pleven Blackhead sheep with different level of production. Bulgarian. J. Agric. Sci., 16:452-458.