РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Николай Илиев Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Заемани академични длъжности:
доцент(1999)

Придобити научни степени:
доктор(1988)

Области на висшето образование и професионални направления:
4.6. Информатика и компютърни науки
5.1. Машинно инженерство
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.13. Общо инженерство

Научни специалности:
02.03.05. Корабни силови уредби, машини и механизми

Научни трудове:


Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации: