РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Валентина Николова Аврамова
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности:
доцент (1988), Славянски езици (Руски език)
професор (2009)

Придобити научни степени:
доктор (1979), Руски език

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
Други специалности: филологически науки

Научни трудове:
Повече от 100 публикации в български, руски , полски специализирани издания. Разглеждани проблеми: стилистика, лексикология, съпоставителна лексикология, лингнокултурология, език икултура.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Лингвокультурология. Монография. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2007, 243 с.
2. Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Монография. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2009, 180 с. (в съавт.)
3. Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, 384 с. (в съавт.).
4. Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с. (в съавт.).
5. Пособие по учебному переводу. Шумен: 168 с.
Уеб адрес с публикации: http://shu-bg.net/teacher/1162400904