РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Анна Гаро Аладжаджиян
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Аграрен университет - Пловдив

Заемани академични длъжности:
Асистент по физика, 1976; гл. асистент 1983; доцент по физика 01.03.00, дипл. 10716 от 1988-03-09; професор по физика 01.03.00, дипл.23290 от 2005-11-18

Придобити научни степени:
Кандидат на физическите науки,дипл. 9479 от 1979-12-10 научна специалност 01.03.22
Доктор на селскостопанските науки, дипл. 28257 от 2003-01-15; научна специалност 04.01.16

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
1.3. Педагогика на обучението по...
4.1. Физически науки

Научни специалности:
01.03.17. Физика на електричните и магнитните явления (вкл.електростатика, магнетостатика; класическа електродинамика)
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)
04.01.14. Растениевъдство
04.01.15. Овощарство
04.01.16. Зеленчукопроизводство
04.01.17. Лозарство
04.01.19. Декоративни растения

Научни трудове:
151 научни труда и публикации, от тях 6 учебни пособия.
Част от научните трудове са в областта на теснозонните полупроводници (до 1990), останалите - на ефекта от различни физични въздействия върху биологичните свойства на растенията и на енергетиката на устойчивото развитие - изследване на биомасата като възобновяем енергоизточник.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Импакт-фактор от публикации - 6,96. Импакт фактор от цитирания - 26,54.
За последните 5 години (2006-2011) общо 199 цитирания, от тях 47 - за 2011. Най-цитирани публикации:
Aladjadjiyan A. (2002). Study of the influence of magnetic field on some biological characteristics of Zea mays. J. Cent. Eur. Agric. V. 3, No.2, pp. 89-94.
Aladjadjiyan A., Teodora Ylieva (2003). Influence of Stationary Magnetic Field on the Early Stages of the Development of Tobacco Seeds ( Nicotiana Tabacum L.). Journal of Central European Agriculture, v.4, No.2, pp. 131-138.
Aladjadjiyan A.,The use of physical methods for plant growing stimulation in Bulgaria. Journal of Central European Agriculture 3,369–380.

Публикации:
1. Aladjadjiyan A. (2005). Physical Hazards in the Agri-food Chain. In: Safety in the Agri-Food Chain. Ed. P.A.Luning, F.Devlie
2. Aladjadjiyan A. (2007) The Use of Physical Methods for Plant Growing Stimulation in Bulgaria. Journal of Central European Agricu
3. Shilev St., M. Naydenov, V.Vancheva, A.Aladjadjiyan (2007). Composting of food and agricultural wastes. In: Utilization of By-Pr
4. Aladjadjiyan A. (2006). Alternative Solutions for the Treatment of Food Produce. In: Case Studies in Food Safety and Environm
5. Aladjadjiyan A. et al. (2008). Physical Methods in Agro-Food Chain. Journal of Central European Agriculture, v.9, No.4, pp. 7
Уеб адрес с публикации: www.au-plovdiv.bg,
Файл с публикации: Преглед