РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Георги Димитров Абрашев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Лесотехнически университет - София

Заемани академични длъжности:
н.с (1973)
Ст.н.с (1978)
Доцент(1995) Дървесина и дървесни материали в интериора

Придобити научни степени:
Доктор (1973)Модифициране на дървесината

Области на висшето образование и професионални направления:
5.6. Материали и материалознание
5.13. Общо инженерство

Научни специалности:
02.01.08. Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)
02.01.32. Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост
02.13.05. Дървесинознание и дървесни материали
02.15.05. Строителни материали,изделия и технология на пр-вото им
02.17.02. Опазване,реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата
02.17.03. Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Други специалности: Интериор и мебелен дизайн; производство на мебели; дървообработване; модифициране,защита, реставрация и консервация на дървесина

Научни трудове:
Общо около 170 публикации в областта на изследване и подобряване свойствата на дървесината и дървесните материали, получаване на нови материали, други въпроси от областта на дървообработването и мебелното производство

Постижения :
Звание "Почетен изобретател на България" за научни и внедрителски приноси, "Наградата на София и златен медал" за научен принос, дипломи и медали от международни панаири и изложения.

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Модифициране на дървесината - Монография (съавтор), Земиздат, 1978
2. Пропиване на дървесината - Монография (съавтор) Техника, 1984
3. Стареене на дървесината, Сборник от научна конференция "Трайност на дървесината", Приморско, 1988
4. Подобряване свойствата на дървесно-гипсовите плочи за нитериора и строителството, Сборник от международна научна конференция "Модифициране на дървесината" София, 1996
5. Нов метод за определяне твърдостта на дървесината и конструкционните материали (съавтор), сборник от Международна конференция AMTECH 2001, Созопол