РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Бойка Боисова Аначкова-Русева
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по молекулярна биология

Заемани академични длъжности:
доцент (1980)Молекулярна биология
професор (1999)Молекулярна биология

Придобити научни степени:
доктор (1979)Молекулярна биология
доктор на науките (1998)Молекулярна биология

Области на висшето образование и професионални направления:
4.3. Биологически науки

Научни специалности:
01.06.04. Молекулярна биология
01.06.07. Молекулярна генетика
01.06.10. Биохимия
01.06.18. Клетъчна биология

Научни трудове:
общо 63 научни публикации в специализирани български и международни научни издания в областта на молекулярната биология

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Общ импакт фактор на публикациите от 2005 до 2010 г. - 36.562 (по данни от 2008 г.)

Цитати по данни на SCOPUS от 1996 до 2010 г. - 319 броя

Публикации:
Уеб адрес с публикации: http://www.bio21.bas.bg/imb/mbcc/BAanchkova.html
Файл с публикации: Преглед