РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Надка Василева Аврамова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
асистент (1980)
доцент (1990)

Придобити научни степени:
доктор (1980)

Области на висшето образование и професионални направления:
4.2. Химически науки
5.6. Материали и материалознание
5.10. Химични технологии

Научни специалности:
01.05.06. Химия на високомолекулярните съединения
01.05.18. Химия на твърдото тяло
02.10.06. Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти
02.10.13. Технология на каучук и гума
02.10.16. Химична технология на влакнестите материали
02.10.25. Технология на композитните материали

Научни трудове:
50 публикации в международни научни списания с импакт фактор
20 патента, включително 4 американски и европейски
30 доклада на международни конференции

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
над 300 цитата в международната научна литеретура
Публикациите ми са в списания като:
J. Polym. Sci.; J. Appl. Polym. Sci.; Polymer; J. Non. Cryst. Solids

Публикации:
1. AVRAMOVA N. 1995, Polymer, (4) 801-808 Amorphous poly(ethylene terephthalate)/poly(butylene terephthalate) blends: miscibility and properties
2. . N.Avramova, S.Gutzov, E. Fuglein, I. Avramov, J. Non Cryst. Sol. 356 (2010) 422–427, Preparation and thermal properties of samarium doped silica xerogels
3. . I.Avramov, N. Avramova, J. Non-Crystalline Solids 260 (1999) 15-20 “Kinetics of relaxation and crystallization of poly(ethylene terephthalate)”
4. N. Avramova, I. Avramov, S. Fakirov, J. M. Schultz "Process of making a blend of PET and PBT" US Patent No. 4,915,885, 1990
5. N. Avramova, S. Fakirov, J. M. Schultz "Welded or laminated polyamides" US Patent No. 4,980,237, 1990