РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ирина Стефанова Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Габрово

Заемани академични длъжности:
н.с. (1984), Подемно-транспортни машини
ас. (1987), Рязане на металите
гл.ас. (1995, Рязане на металите
доцент (2002),Рязане на материалите и режещи инструменти

Придобити научни степени:
доктор (1996),Рязане на материалите и режещи инструменти

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство

Научни специалности:
02.01.10. Технология на машиностроенето
02.01.13. Рязане на материалите и режещи инструменти

Научни трудове:
63 научни публикации в областите: изследване и оптимизиране на процеси на рязане с инструменти с дефиниран и недефиниран режещ ръб; профилиране на абразивни инструменти; обработваемост на машиностроителни материали; нови инструментални материали.
3 учебника и 4 учебно-методични ръководства в областите: рязане на материалите и режещи инструменти; технологични процеси и системи; инженерни изследвания и оптимизация на обекти в машиностроенето

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
8 цитирания

Публикации:
1. Александрова, И. Основи на инженерните изследвания. Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2003.
2. Ненков, Н.Г., И.С. Александрова. Технологични системи и процеси в машиностроенето. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2006.
3. Александрова, И.С. Работоспособност на диамантни профилиращи ролки. –Машиностроене – научен брой, София, 2002, №3, 12-16.
4. Aleksandrova, I. Optimization of the Cutting Process in Steel Turning - Part 1,2. -International scientific conference UNITECH’09, Proceedings, Gabrovo, vol. II, 2009, 179-192.
5. Александрова, И.С. Исследование возможностей для управления макрогеометрией режущей поверхности абразивных инструментов. Вестник Национального технического университета Украины „Киевский политехнический институт. Машиностроение, Киев, НТУУ „КПИ”, 2010, 58,