РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Петър Петър Недялков Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заемани академични длъжности:
- 1977 Асистент по “Металорежещи машини”
- 1980 Старши асистент
- 1986 Главен. асистент
- 2002 доцент по 02.01.15 “Металорежещи машини и системи (Автоматизация на проектирането)”

Придобити научни степени:
1988 доктор по 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд”

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство

Научни специалности:
02.01.15. Металорежещи машини и системи
02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

Научни трудове:
26 - в областта на проектирането на металорежещи машини и разработване на CAD-системи за металорежещи машини

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Велчев С., П.Ангелов и др. Програмен комплекс АВТОПРИН-1 за автом. пресмятане на...... //Машиностроене, 1983, №3, стр 108-111
2. S. D. Weltschev, Angelov P.u.a.CAD-system fur Sondermaschinen. Int. konf. "INFERT' 86", sept.1986,TU Dresden,1986,s.317-322
3. Велчев С., П.Ангелов. Програмен комплекс ГАМА за автом. пр. на МВГ//Машиностроене, 1983, №3, стр 116-118
4. Велчев С., П.Ангелов и др.Система за автом. пр. на агрегатни машини//Машиностроене, 1988, №8, стр 350-353
5. Ангелов П. Автом. постр. на планове на честотите на безстеп. гл. преводи. Межд. научна конф. AMTECH'2005,Русе,2005,стр525-528