РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Христо Въчков Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика

Заемани академични длъжности:
доцент (2005), научна специалност 01.03.25 "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя"

Придобити научни степени:
доктор (2000), кондензирана материя

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки

Научни специалности:
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл. структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка)

Научни трудове:
общ брой публикации - 54 бр.
в списания с импакт фактор - 36 бр.
в списания без импакт фактор - 18 бр.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
общ импакт фактор - 40.155
забелязани независими цитата - 49 бр.

Публикации:
Файл с публикации: Преглед