РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Кирил Петров Ангелов
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - София

Заемани академични длъжности:
1. Доцент по "Организация и управление на 2. Главен асистент по "Организация и управление на производството" Шифър 05.02.21 от декемвир 2000 производството" Шифър 05.02.21 от 8 март 2006 г.
2. Главен асистент по "Организация и управление на производството" Шифър 05.02.21 от декемвир 2000
3. Старши асистент по "Организация и управление на производството" Шифър 05.02.21 от март 2000
4. Асистент по "Организация и управление на производството" Шифър 05.02.21 от 1 октомври 1999

Придобити научни степени:
1. "Доктор на икономическите науки" по "Организация и управление извън сферата на материалното производство" Шифър 05.02.24 от 15 април 2009 г.
2. Образователна и научна степен "Доктор" по "Автоматизация на производството" Шифър 02.21.08 от октомври 1999 г.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление
5.13. Общо инженерство
9.1. Национална сигурност

Научни специалности:
02.21.08. Автоматизация на производството (по отрасли)
05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли

Научни трудове:
Научните трудове са с общ брой 142, от които 14 броя са монографии и учебни пособия. Научните ми трудове отпечатани в чуждестранни издания са повече от 21 бр. Имам издадени две монографии в чужбина, които са цитирани в съответните страни - Румъния и Украина.
Освен научните трудове имам участие и в 15 бр науно-изследователски проекта, два от които международни.
Научните ми трудове са начочени в областите на Организация и управление на процеси в производството и администрацията, моделиране и реинженеринг на процеси в производството и администрацията, внедряване на информационни и комуникационни технологии в администрацията и производството, превенция и противодействие на корупцията в администрацията.

Постижения :
За постиженията си съм награден с:
1. Сребърна значка на НТС по машиностроене – 2005 г.
2. Златна значка на НТС по машиностроене – 2010 г.
Организирал съм и съм бил член на научните комитети на 12 бр. науни конференции (от които 4 бр. в чужбина). На 7 бр. научни конференции съм бил Председател на Научния комитет.
Участвал съм и участвам в редакционните съвети на две научни списания, едното от които в Румъния.
Бил съм рецензент на 5 бр. монографии и на множество научни статии.

Импакт-фактор, цитати:
Имам сведения за 28 цитирания, от които 8 в чужбина.
Двете ми монографии издадени в Укараина и Румъния са цитирани активно в съответните страни.

Публикации:
1. Ангелов, Кирил,"Реинженеринг на стопанските процеси", С., МП "Издателство на ТУ-София", 2008 г.
2. Ангелов, Кирил, Информационните и комуникационните технологии като стратегия за превенция и противодействие на корупцията, Изд. „Авангард прима”, С., 2008
3. Войтко , Сергей и Ангелов, Кирил, Мениджмънт на телекомуникациите, Киев, Украйна - издание на украински, 2007
4. Бакали Лаура, Ангелов, Кирил, Предприемачество, Клуж, Румъния (издание на румънски език), 2008
5. Anguelov Kiril, Some Keys to Define the Level of Reengineering Business Pocesses, Proceedings of 15th International Scientific Conference “Enterprise Management:Diagnosis, stategy, efficiency”, 12-13 April 2007, Riga, Latvia