РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Кирил Методиев Алексиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Заемани академични длъжности:
н.с. ІІІ ст., 1987–1989 институт "Електрон"
н.с. ІІ ст., 1989–1997 ИПОИ
н.с. І ст., 1997–2005 ИПОИ
ст.н.с. ІІ ст.2005- ИПОИ, 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”

Придобити научни степени:
Доктор(1997), по научната специалност 02.07.03 “Радиолокация и радионавигация”

Области на висшето образование и професионални направления:
4.6. Информатика и компютърни науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
9.1. Национална сигурност
9.2. Военно дело

Научни специалности:
01.01.12. Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)
01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли)
02.07.03. Радиологация и радионавигация
02.21.05. Системи с изкуствен интелект
02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)
02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
02.21.08. Автоматизация на производството (по отрасли)
02.21.09. Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

Научни трудове:
67 реферирани публикации в списания и трудове на конференции у нас и в чужбина, един патент в чужбина.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
8 публикации в списание с импакт-фактор, 62 цитирания

Публикации:
Файл с публикации: Преглед