РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Божидар Михайлов Ангелов
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
асистент/1978/,Методика на обучението по български език;
главен асистент/1985/;
доцент/1995/,Методика на обучението по български език;
професор/2007/, Теория на възпитанието и дидактика(език и комуникация)

Придобити научни степени:
доктор/1987/,Философия

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по...
2.3. Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.2. Психология
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научни специалности:
05.01.13. Философия на културата,политиката,правото и икономиката
05.06.10. Социална психология
05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия
05.08.33. Теория и история на културата
05.11.01. Социология
Други специалности: масови комуникации

Научни трудове:
КНИГИ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - 37
СТАТИИ И ДОКЛАДИ - 55

Постижения :
Декан на ФНПП (от 2003 и понастоящем)
Председател на Съвета на деканите на СУ “Св. Климент Охридски” (от 2007 и понастоящем)

Импакт-фактор, цитати:
ЦИТАТИ:
1.Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. – Пловдив : Макрос 2000, 1994./ с. 177

2.Димитров,Д. Предучилищна педагогика : Ч. 1. – Благоевград,1994./ с. 6-7, с. 296

3.Колева,И и кол. Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение . – София : Макра, 1994./ с. 35, с. 41, с. 71

4.Кючуков, Хр. И. Колева.Обучаващи игри за деца – билингви.- София : Ефир, 1994 ./ с. 7, с. 28, с. 12 – 13, с. 17

5. Димова, Е. Отново за магията на кукления театър// Предуч. възп., 1998, № 10./ с. 35

6.Иванова, В., М. Тимчев. Пространствено ориентиране в когнитивен и физически аспект// Предуч. възп., 1998, № 10./ с. 35

7.Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно – творческа дейност в детската градина
– София : Образование, 1999./ с. 83

8.Владимирова, А., Л. Тодорова. Стресовите и фрустрационните състояния и влиянието на музиката// Предуч. възп., 1999, № 5./ с. 46

9.Въчева,Сн. Характеристика на програмната документация за детските градини. – Шумен : Алтос, 1999/ с. 83

10.Захариева, Р., К. Гетова. Тестове за диагностика на психичното развитие на детето. – ЦИУУ: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999 / с. 101

11.Натина, М. Осъзнаване на езика от детето . – София : Даниела Убенова, 1999./ с. 74

12.Делчева, Т. Технологичен модел на педагогическо взаимодействие в учебна ситуация // Предуч. възп., 2000, № 7 - 8./ с. 30

13.Колева, И. Етнопсихопедагогика на говора. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000./ с. 242

14.Вълков, Ив. Ситуациите по моделиране – средство за развитие на въображението// Предуч. възп., 2001, № 9./ с. 36

15.Гюлчев, Н. Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика// Предуч. възп., 2001, № 10./ с. 18

16.Дамянова, М., В. Маринова. Подвижни игри и математика // Предуч. възп., 2001, № 4./ с. 28

17.Дончева, Ю. Пространствено ориентиране// Предуч. възп., 2001, № 4./ с. 15

18.Костадинова, К. За изобразителната грамотност и детската естетическа изразителност// Предуч. възп., 2001, № 5./ с. 20

19.Наскова, В. Детето и християнската песен // Предуч. възп., 2001, № 7 - 8./ с. 50

20.Недева, Е., Д. Градинарова. Една гледна точка към чуждоезиковото обучение// Предуч. възп., 2001, № 3./ с. 27

21.Петрова,Е. /ред./. Предучилищна педагогика: учебник за висшите учебни заведения . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001./ с. 327, с. 360

22.Легкоступ, П., Л. Малинова. Проблеми при разработването на учебници и книги за деца // Предуч. възп., 2002, № 10./ с. 31

23.Мирова, Р. Двигателно – сетивно развитие на детето// Предуч. възп., 2002, № 6 - 7./ с. 58

24.Панайотова, Я. Физическата култура в разновъзрастовата група // Предуч. възп., 2002, № 2./ с. 40

25.Пенев, Р. Педагогическо образование на родителите. – София : Даниела Убенова, 2002/ с. 114, 154

26.Спасова, М. Развитие на речта в смесената възрастова група // Предуч. възп., 2002, № 2./ с. 35

27.Георгиева, Е. Актуални проблеми на предучилищната подготовка. – Бургас, 2003/ с. 22, 27, 35, 47, 137

28.Колева, И. Билингвална технология. Рефлексивният подход за обучение на деца от ромски произход. – София: Гея – Либрис, 2003/ с. 40, 80, 122, 128, 140, 146, 169, 242

29.Пехливанова, П. Когнитивно развитие в чуждия език. Психолингвистични и методически аспекти на обучението по чужд език на деца . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003./ с. 133, с. 39

30. Пехливанова, П. Лингвистични особености при усвояването на чужд език в детската градина . – Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003./ с. 140, с. 115

31.Чичикова, Кр. Децата преразказват…За преразказването и преразказите в годините преди училище. – Пловдив : Сема 2001, 2003./с. 37, 114

32.Чичикова, Кр., Т. Делчева. Тестове и тестови задачи за диагностика на детската реч. – Пловдив : Сема 2001, 2003./ с. 159

33. Любенова, И. Възможности на ранното чуждоезиково обучение [английски и руски]. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004./с. 13, 132

34. Филев, Ф. Структура на заниманията с физически упражнения // Предуч. възп., 2004, № 7./ с. 11

35.Алексиева, Р. Ситуации с екологично съдържание за подготвителната група// Предуч. възп., 2005, № 5./ с. 16

36.Ангелова,Л. П. Легкоступ. Децата и изкуството. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2005./ с. 185, с. 227

37.Горетова,Я. Стимулиране на словесното творчество на децата//Предуч. възп., 2005, № 6./ с. 12

38. Желева, В. Програмите за развитие на когнитивните операции // Предуч. възп., 2005, № 7./ с. 9

39.Легкоступ,П. и кол. Възприемане на природните обектии изобразяването им в реални и фантазни образи//Предуч. възп., 2005, № 10./ с. 4

40.Милкова,М. Междуличностните отношения на децата от смесена група // Предуч. възп., 2005, № 10./ с. 16

41. Вълканова, В. Социализацията на децата в технологична среда . – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2006./ с. 64, с. 88, с. 185

42. Димитрова, М. За правата

Публикации:
Файл с публикации: Преглед