РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Валентин Христов Акабалиев
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - Пловдив

Заемани академични длъжности:
доцент (2007),психиатрия

Придобити научни степени:
доктор (2000), психиатрия
доктор на науките (2010), психиатрия

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
03.01.20. Психиатрия

Научни трудове:
Научни трудове - 148
Реални научни публикации - 67
Монографии - 2
Учебни помагала - 7
Съобщения на научни форуми - 72

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Публикации в списания - 12.915
Цитирания - 87.655

Публикации:
1. Akabaliev V. Sivkov S. Internal Consistency of Waldrop Physical Anomaly Scale in Schizophrenia in Schizophrenic Patients. Psychiatry Research (Psychiatry Res) 2007 Feb 28; 150 (1):81-8
2. Sivkov S, Akabaliev V. Discriminating Value of Total Minor Physical Anomaly Score on Waldrop Scale Between Schizophrenic Patients and Normal Control Subjects. Schizophrenia Bulletin (Schizophr Bull) 2004; 30 (2): 361-366
3. Sivkov S, Akabaliev V. Minor Physical Anomalies in Schizophrenic Patients and Normal Controls. Psychiatry Interpersonal and Biological Processes (Psychiatry) Fall 2003; 66 (3): 222-233
4. Akabaliev V. Sivkov S. Sexual Dimorphism in Minor Physical Anomalies in Schizophrenic Patients and Normal Controls. Comprehensive Psychiatry (Compr Psychiatry) 2003; 44 (3): 41-48
5. liev Y, Akabaliev V. Acute Poisoning with Psychoactive Substances in the 1990-2000 Period of So-cioeconomic Transition and Crisis in Plovdiv Region, Bulgaria, 1990-2000. Vet Hum Toxicol 2002 Jun;44(3):132-5